Kuropɔn tenten no asom sɛ adeyɔ asoueɛ ama wɔn a ɔmo taa kɔ hwɛ agodie ne adwinni anantwie ntɔkwa no nyinaa. Mmɛnkyɛne no faa adwinni akwanya no kɔɔ n’anim anamon baako mfie a aba twam kɔ no na adwinniyɛfoɔ a wɔn wɔ kurom ha ne amanone ɛsan nso de ahosuo bebree kekaa afasuo no ho. Amansan adwinniyɛdwuma no hyɛ mpɔtam hɔ kena ɛwɔ ɛfa biaa, ɔye no kwa aberɛ a ɔngye hwee. Afasuo ho adwinni ma adan a ɛwɔ Kuropɔn mu no ho yɛ fɛ, ɛma obiara hu adwinni no bi. POW! WOW! yɛ amanone afasuo ho adwinni afahyɛ a yɛ di de kyerɛ mfasoɔ a ɛwɔ amammerɛ ne adwinni a ɛwɔ yɛn mpɔtam no so. Sua adeɛ pii ɛfa POW! ho ɛwɔ yɛn asoueɛ ha here. Bɔ w’ani akɔnhoma wɔ saa afasuo ho adwinni yi bi ho fa mfonin a ɛho twa akwanya yi mu. Aseɛ hɔ,wo bɛhunu amansan adwinniyɛnwuma pii a ɛwɔ Kuropɔn no mpɔtam hɔ kakra.

Afasuo ho adwinniyɛfo no: Christina Angelina
Beaeɛ Afasuo ho adwinni no wɔ: Federal Plaza Garage, 570 Main St, Worcester, MA 01608
Kuro a afasuo ho adwinniyɛfo no firi so: Los Angeles, CA

Ahyehyɛfoɔ ma POW! WOW! Worcester afasuo ho adwinni afahyɛ no dii akyire kɔ huu Angelina ɛwɔ Coachella ɛmaa no akyɛdie ɛwɔ ne Worcester ntoma korɔ ataadie papa noho ansaa na ɔmo ɛre kɔ nkyɛn ɛfa n’akwantuo a ɔde kɔɔ Massachusetts. Angelinaani gyeɛ sɛ ɔhyɛɛ no. Ne mfonin kɛseɛ naa ɛwɔ Federal Plaza dan ho no kyerɛ ahoɔden ne merɛyɔ nyinaa.

Afasuo ho adwinniyɛfo no: Marka27
Beaeɛ a Afasuo ho adwinni no wɔ: Federal Plaza Garage, 570 Main St, Worcester, MA 01608
Kuro a afasuo ho adwinniyɛfo no firi so: Brooklyn, NY

Baabi Angelinamfonin a ɔre pra kyerɛ sɛ obaasima no wɔ nkyɛn hɔ no, wo bɛhunu maamefoɔ mmiensa a ɔmo sombo wɔ Marka27abrabɔ mu: ne mma mmaa mmienu ɛne ne yere. ho adwinni no bɛ too Marka27abusuafoɔ a na wɔn ani nna sɛ nhwɛsoɔ no mpɔfirimuu ɛkɔ sii sɛ dwumadie no baa n’awieɛ. Kenkan bebree firi yɛn asoueɛ here.

Afasuo ho adwinniyɛfo no: Insane51
Beaeɛ a afasuo ho adwinni no wɔ: The Hanover Theater, Federal St, Worcester, MA 01608
Kuro afasuo ho adwinniyɛfo no firi so: Athens Greece

Insane51kɔkɔɔ-bibire no anya nsɛmtwerɛfoɔ dodoɔ sene afasuo a ɛwɔ Kuropɔn mu ha nyinaa. Afasuo ho adwinni no ma sua hunu ahodoɔ soronko mmiensa ma n’ahwɛfoɔ a ɔmo hyɛ ahwehwɛniwa a ɛtwan neho. (Ɛmma no nha wo, sɛ wo nni w’ankasa wo deɛ, ɔmo ayɛ kɛseɛ paa ɛwɔ saa beaeɛ hɔ ɛsan saa adeɛ yi nti.) Awarefoɔ no hyɛɛ sɛ wo bɛtumi ahwɛ Insane51afasuo no honam ne dompe nyinaa ɛgyina deɛ wo firi ɔre ba. Saa dwumadie yi dii mmerɛ tenten senee sɛdeɛ wɔn susueɛ ɛsan sɛ ahosua ho yɛɛ den no nti. Insane51 kɔɔ nsrahwɛ wɔ Worcester mprɛ mmienu ɛwɔ afe 2018 ɔkɔ hwɛɛ afasuo ho adwinni no nu.

Afasuo ho adwinniyɛfo no: Greg Mike
Beaeɛ a afasuo ho adwinni no wɔ: 15 Salem St, Worcester, MA 01608
Kuro a Afasuo ho adwinniyɛfo no firi so: Atlanta, Georgia (by way of Connecticut)

Greg Mikeadwuma yɛ agodie ɛyɛ mbaduaba mu nipa ne mmoamoa mfonin a afrafra. Ne afasuo ho adwinni na ɛwɔ Kuropɔn Worcester yɛ “Tom,” ɔkra no a ɔwɔ th “Tom and Jerry” mu no, ne sebɔa ɔretiam a y’dwi wɔn pɛpɛɛpɛ a ɔmo ahwire wɔ afasuo no ho na ɛre kɔ tee akɔ wura Worcester Amansan Nhoma ahyehyɛe.

View this profile on Instagram

GREG MIKE (@gregmike) • Instagram photos and videos

Afasuo ho adwinniyɛfo no: WRDSMTH
Beaeɛ a afasuo ho adwinni no wɔ: Worcester Public Library, 3 Salem St, Worcester, MA 01608
Kuro a afasuo ho adwinniyɛfo firi so: Los Angeles, CA (by way of the Midwest)

WRDSMTHyɛ afasuo ho adwinni sɛ akwanya a ɔnam so de kyɛ ne dɔ a ɔwɔ ma nwoma a w’atintim no kyerɛ amansan. Ne Kuropɔn mu nwomatintim no yɛ baako a ɛdikan, ɔde reda atwerɛdeɛ aduonu nsia no nyinaa adi. Ɛwɔ WRDSMTH, atwerɛdeɛ baako biara bɛtumi ayɛ akodie anaasɛ afidie, ɛgyina sɛdeɛ wo bɛsi fa de adi dwuma. Charles Thurber a ɔte Worcester na ɛhyɛɛ no nkuran, ɔno na ɔmaa no dwumadie krataa ɛfaa abɛɛfo ntintimfidie a ɛdikan ɛwɔ afe 1843.

View this profile on Instagram

WRDSMTH (@wrdsmth) • Instagram photos and videos

Afasuo ho adwinniyɛfo no: Sydney James
Beaeɛ a afasuo ho adwinni no wɔ: YWCA, 1 Salem St, Worcester, MA 01608
Kuro a afasuo ho adwinniyɛfo no firi so: Detroit, MI

Sydney James adwuma no botae ne sɛ ɛbɛ kyerɛ mmaa atuntumfoɔ nipakuo ntɛm teteɛ a ɛwɔ American mpɔtam. Na YWCA no ne ne Kuropɔn mu afasuo ho adwinni no fa yie ɛsan ne botae a ɔpɛsɛ ɔde to nipa nyiyimu ase na ɔde hyɛ mmaa den.

Afasuo ho adwinniyɛfo no: Askew One
Beaeɛ a afasuo ho adwinni no wɔ: YWCA, 1 Salem St, Worcester, MA 01608
Kuro a afasuo ho adwinniyɛfo no firi so: New Zealand

Askew One yɛ Kwan ho adwinniyɛ ne abotan anaasɛ fasuo ho adwinniyɛ nyinaa ho hyehyɛfoɔ. YWCA adwumayɛnii de ne ba baa a w’adi mfie nnan kyerɛkyerɛnii baa abɔnten bɛhyia adwinniyɛnii no, na n’ani gyee yie sɛ ɛyɛɛ n’adwene sɛ ɔde ahosuo bɛ kwa wɔn ho. Askew One hyiaa ɔkyerɛkyerɛnii ne adesuanii no ɛda Ɛdwoada ɛna ɔwie ahosuo na ɔde ɛre kwa wɔn ho no Wokuada anadwo.

View this profile on Instagram

Askew One (@askewone) • Instagram photos and videos

Afasuo ho adwinniyɛfo no: Tavar Zawacki
Beaeɛ a afasuo ho adwinni no wɔ: DCU Center, 1 Exchange St, Worcester, MA 01608
Kuro a afasuo ho adwinniyɛfo no firi so: California

Tavar Zawacki agye din ama neho sɛ ‘Ɛsoro’ ɛkɔsi POW! WOW! wɔ Worcester ɛwɔ afe 2016. Ne 208-nantabono Kuropɔn afasuo ho adwinni no yɛ deɛ adwuma a ɛdikan a ɔkwaa ho aduro ɛwɔ n’adwuma a mmra ma ho kwan wɔ ne din mu. Ne “ ME DƆ WO, WARE ME” fasuo no yɛ beaeɛ a agye din yɛde twa awareɛ mfonin, se pɛ, ne mpo yɛde ka awareɛ ntam.

Afasuo ho adwinniyɛfo no: Arlin Graff
Beaeɛ a fasuo ho adwinni no wɔ: Palladium, 261 Main St, Worcester, MA 01608
Kuro a afasuo ho adwinniyɛfo no firi so: Brazil

Arlin Graff anomaa no gyinahɔ ma anidasoɔ ne faahodie; ɛyɛ anomaa a ɔtɔso nsia ɛwɔ ntoatoasoɔ. Graff de akoma mmienu sie ɛwɔ n’afasuo ho adwinni no nyinaa mu. Ɛwɔ ne fasuo a ɛwɔ Kuropɔn mu no, wo bɛtumi ahunu baako a w’agu kɔnmuadeɛ ɛna baabi a anomaa no akoma wɔ bɛyɛ. Akoma a ɛdikan no yɛ nedɔ a ɔwɔ dema Brazil, ne man a ɔfiri mu ɛna deɛ ɛtɔso mmienu no yɛ dɔ a ɔdɔ ne yere.

View this profile on Instagram

Arlin (@arlin_graff) • Instagram photos and videos

Afasuo ho adwinniyɛfo no: OG Slick
Beaeɛ a fasuo ho adwinni no wɔ: Palladium, 261 Main St, Worcester, MA 01608
Kuro a afasuo ho adwinniyɛfo no firi so: Los Angeles, CA

Nea Kuropɔn no fa baabi a ɛwoso aberɛ a OG Slick ɛsan kwa fasuo noho aduro saa afasuo no yɛ nkaeɛ sɛ afasuo ho adwinni no yɛ adeɛ a ɛni kwan sɛ ɛkahɔ.daadaa-adeyɔ adwuma ma adwinni. OG Slick animteɛ afasuo ho adwinni a ɛdikan ɔkwa n’aduro maa POW! WOW! Japan. Aberɛ a mpɔtam hɔ adwumayɛfoɔ yii no asotire sɛ Worcester yɛ awoɔbea ma animteɛ no, ɔgye too mu sɛ ɔbɛ kwa animteɛ adwinnie ho aduro ɛwɔ fasuo kɛseɛ paa a Worcester Kuropɔn no bɛtumi de ama no ho.

View this profile on Instagram

OG SLICK (@og_slick) • Instagram photos and videos