Mfonin no yɛ Erika Sidor

Yɛda woase wɔ wopɛ a wopɛ sɛ wo ba nsrahwɛ wɔ Kuropɔn ne mu no. Yɛ ma akwantuo akadeɛ a ɛbɛ boa wo atumi ahwehwɛ w’akwantuo no yie.

Wore bɛn Hɔ

Nnosoatwe

Worcester, a yɛ nim no sɛ ɔyɛ Oman no akoma, no wɔ MassachusettsMfinfini na wobɛ tumi de kar, ketɛke anaasɛ ɛhyɛn akɔ hɔ.

Kar

Kar

Worcester wɔ beaeɛ a ɔhaw biara nni hɔ a ɛbɛn Massachusetts Turnpike (I-90) a wo bɛtumi afa I-290, I-190, ɛna ɔkwan 146so. Wo bɛtumi aba ha ɔmerɛw so afiri saa akwantenpɔn yi so, wo bɛduru Kuropɔn Worcester mu simma kakraa bi. Sɛ wo nni w’ankasa wo teaseɛnam aberɛ a wo wɔ Kuropɔn Worcester mu a, wo bɛtumi aforo taxi, anaasɛ Uber ne Lyft.

Ketɛke

Ketɛke

Worcester ketɛke som no wɔ beaeɛ ɛwɔ Union Station, yɛn nnosoatwe aforoɛ a y’asiesie no fɛfɛɛfɛ wɔ bea hɔ, a ɛwɔ Kuropɔn Worcester mu. Yɛ wɔ daadaa, dakro som a ɛnam Amtrak ɛne MBTA akwantufoɔKetɛke so dema.

Ɛhyɛn

Ɛhyɛn

Worcester Mantam Asiforo Tumiimakuo (WRTA)ɛhyɛnbea no ɛwɔɛhyɛn Ɛkuo Asoueɛ hɔ. Saa bea yi som wo wɔ kuropɔn no ɛmu ne ɛho asiforo mmeaeɛ a ɔnam WRTA anaasɛ Greyhound anaasɛ Peter Pan ƐhyɛnAhomaasom so.

Bus Schedules

Downtown Bus Route

Kuropɔn Worcester ma wo beaeɛ a wode wo hyɛn bɛsi ahodoɔ, bi tesɛ ɛkwan ho ahyɛnsibea, dan mu ahyɛnsibea, ahyɛnsibea bebree, ɛno nti wo nhia sɛ wo bɛsei mmerɛ ahwehwɛ beaeɛ a wode wo hyɛn bɛsi! Ɛnnyɛ den sɛ wo bɛnya baabi ɛde wo hyɛn asi, wore tua w’ahyɛnsibea no ka no ɔhaw biara nni, ho ɛwɔ fa wo prɛte tua ɛkwanso aka tua asoueɛ ɛne akwanya a wode mobile app bɛ tua. Sɛ wopɛ nkratoɔ pii a, hwehwɛ baabi a wobɛ nya mmoa ɛwɔ aseɛ ha, hwɛ wɔ yɛn parking map, anaasɛ sra yɛ wɔ City of Worcester’s Park Worcester website.

Municipal Garages

  • Major Taylor Ahyɛnsibea
  • Major Taylor Garage
  • Pearl Elm Mansini Ahyɛnsibea
  • Worcester Common Ahyɛnsibea

Municipal Parking Lots

  • Francis J. McGrath Mansini beaeɛ

Private Garages

  • Franklin Square Parking Ahyɛnsibea
  • Mercantile Center Ahyɛnsibea
  • One Mercantile Ɔkwan Ahyɛnsibea
  • Worcester Plaza Ahyɛnsibea

EV Charging Station Locations Info & Map

A largescale sign with bright color accents hanging over a parking garage, displaying the name, "Worcester Common Garage"

Baabi a wobɛ tena

Kuropɔn Worcesterwɔ ahɔhogyemea ahodoɔ a ahotɔ wɔ ɛwɔ kuropɔn no nyinaa mu. Sɛ ɛyɛ ɛdwadie akwantuo,ahomegyeɛ, anaasɛ ɔdɔdie abobo ano, yɛ Kuro kɛseɛ yi mu ahɔhogyemea no baabi a ɛyɛ ma dwumadie biara. Ɛsan nso beaeɛ a ne boɔ yɛ den yɛ de anigyeɛ nhyiamu akɛseɛ bi tesɛ ayeforɔ, apontoɔ, ne awodadie – na ɛyɛma ɛdwadie nhyiamu ne nkyerɛkyerɛ, wobɛ hunu wɔ baabi a ɛsɛ fata a ɛbɛn Nkabom Dwumadibea.

Two large beds with white sheets in a sleek and modern-looking hotel room

AC Hotel by Marriott Worcester

125 Front Street
Worcester, MA 01608

Marriott Worcester Courtyard ɛwɔ biribiara wɔ a ɛwɔ ahɔhogyebea a wo bɛhia wɔ ahɔhogyebea: ahodwoɔ mpa, adidi pono, nsuo a yɛ dwaremu a ɛma ahoɔden foforɔ,ne deɛ ɛsɛ, baabi a ɛyɛ fɛ atifi wɔ Kuropɔn no mu. Ahɔhogyebea no aboboano atenaeɛ no yɛ asodwoeɛ ne nneɛma sɛ ogya amena. Marriott Courtyard nso wɔ beaeɛ a ɛbɛn Kuropɔn no beaeɛ bi a adidibea a ɛyɛ ahomeka bi te sɛ Armsby Abbey ne deadhorse bebɔ. Ɛne wɔn nsatɔnbea nketewa ɛne ahomekabea bebree, Marriott Courtyard no yɛ beaeɛ pa ma w'anadwo muu no nyinaa atena a ɛdi w'anim anaasɛ dwumadie titiriw bi.

An outdoor courtyard with wicker chairs with large cushions, faced towards a fireplace

Courtyard by Marriott Worcester

72 Grove Street
Worcester, MA 01605

Marriott Worcester Courtyard ɛwɔ biribiara wɔ a ɛwɔ ahɔhogyebea a wo bɛhia wɔ ahɔhogyebea: ahodwoɔ mpa, adidi pono, nsuo a yɛ dwaremu a ɛma ahoɔden foforɔ,ne deɛ ɛsɛ, baabi a ɛyɛ fɛ atifi wɔ Kuropɔn no mu. Ahɔhogyebea no aboboano atenaeɛ no yɛ asodwoeɛ ne nneɛma sɛ ogya amena. Marriott Courtyard nso wɔ beaeɛ a ɛbɛn Kuropɔn no beaeɛ bi a adidibea a ɛyɛ ahomeka bi te sɛ Armsby Abbey ne deadhorse bebɔ. Ɛne wɔn nsatɔnbea nketewa ɛne ahomekabea bebree, Marriott Courtyard no yɛ beaeɛ pa ma w'anadwo muu no nyinaa atena a ɛdi w'anim anaasɛ dwumadie titiriw bi.

Unique light fixtures handing over a lunchtime buffet

Hilton Garden Inn Worcester

35 Major Taylor Boulevard
Worcester, MA 01608

Aka anamon kakraa bi na w'aduru DCU Asoueɛ hɔ,saa Hilton Garden Inn Worcester no wɔ baabi a nwumadie pii ɛkɔso no mfinfini ɛwɔ Kuropɔn Worcester. Ɛre yɛ abɛn Agodibea Mansini ne Sukuuapɔn, Hilton Garden Inn no wɔ baabi a agye din a ɛka nsrahwɛfoɔ a wɔn pɛsɛ ɔmo yɛ nhwehwɛmu wɔ Kuropɔn no bɛtumi de ama ɔmo nyinaa. Ɛwɔ adidi pono a ɛwɔ hɔ no, ahɔhogyebea ma wo anopa aduane, awiaduane ne anwummerɛ aduane. Wɔn anigyebea nneɛma no ma ahɔhoɔ kwan ma wɔn de dunhwere aduonu nnan apɔmuden afekuo,ɛdan mu nsuomu dwareɛ ɛne anigyebea kɛseɛ no hoahoa wɔn ho. Gye w'ani wɔ wo Kuropɔn a asiane dwumadie a anigyeɛ ne ahomeka wɔ mu na gye wo ahome ɛwɔ wo w'asomdwoeɛ ahɔhogyebea dan mu a ɛhɔ yɛ fɛ na ɛwɔ som dan a ɛmu yɛ akono.

A room full of varying-sized tables surrounded by chairs, empty and ready for dining patrons

Holiday Inn Express Downtown

110 Summer Street
Worcester, MA 01608

Holiday Inn Express Downtown Worcester no wɔ beaeɛ a ɛbɛn St. Vincent Ayaresabea a sɛ wo nante kakraa bi a w'aduro Worcester Kuropɔn Asa so. Saa ahɔhogyebea a ɛwɔ kuro mfinfini no ma ahɔhoɔ kwanya a ɛyɛ merɛ ɛma wɔn de kɔ baabi a ɛma ahomeka anigyeɛ ne adidie beaeɛ a ɔpɛsɛ wo kɔ ɛwɔ Kuropɔn Worcester! Nya amanɔne anopa aduane ɛne asetena a ahomka wɔ mu aberɛ a wo re yɛ nhwehwɛmu wɔ Kuropɔn Worcester ɛwɔ saa nsoroma-nnan ahɔhogyebea yi.

A homey-looking hotel room with a large bed and stylish finishings

Homewood Suites by Hilton Worcester

1 Washington Square
Worcester, MA 01604

Homewood Suites by Hilton no yɛ fie ne fie a ɛho twa ma ahɔhoɔ a wɔn re hwehwɛ sɛ wɔn bɛhunu biribi ɛwɔ Kuropɔn Worcester. Wo bɛhunu no wɔ Washington Adakamu, saa ahɔhogyebea yi bɛn Shrewsbury Kwan no mu ɛne ɛkwan ase ɛfiri Ɛkuo Asoueɛ hɔ. Saa Homewood Adankora no yɛ Adankora a ɛhyɛ adwinin a ɛyɛ fɛ no ase ne amammerɛ beaeɛ a Kuropɔn no bɛtumi de ama. Saa ahɔhogyebea fɛɛfɛ na ɛgye ahɔhoɔ yi nso yɛ ayɛmmoa adanfo na ɛsanso ma amanɔne anopa aduane a ɛyɛ dɛ ne ɛdan mu nsuo mu adwareɛ. W'akɔ abɔnten anadwo aba no,tenase na yɛn ma wo anigyeɛ anwumerɛ akwanya.

A graphic depiction of the boundaries that the Downtown Worcester Business Improvement District serves.